Odlučování

Elektrostatické odlučovače

Elektrostatické odlučování je proces, při kterém jsou částice odstraňovány z nosného plynu pomocí působení elektrických sil.

Mezi kladné charakteristické znaky elektrických odlučovačů patří tyto vlastnosti:

 • vyšší odlučovací schopnosti i pro jemné částice
 • nízká tlaková ztráta
 • vhodnost pro velké objemové průtoky plynů
 • možnost použití i pro vysoké teploty plynů
 • menší citlivost na abrazivní částice.

Mezi nevýhody elektrických odlučovačů patří:

 • vyšší investiční náklady
 • vyšší nároky na půdorysný i obestavěný prostor
 • náročnost na obsluhu i údržbu, nutnost kvalifikované obsluhy
 • omezená vstupní koncentrace prachu Cmax ? 100g/m3
 • citlivost na změny ve složení prachu (měrný elektrický odpor)
 • nevhodnost pro odlučování prachu s vysokým nebo naopak s příliš nízkým měrným elektrickým odporem.

Mechanické odlučovače suché

Suché mechanické odlučovače patří mezi nejstarší a v praxi dosti rozšířené odlučovače.

 Pro jejich použití hovoří zejména to, že jsou:

jednoduché konstrukce, provozně spolehlivé, nenáročné na obsluhu a údržbu. Mají nižší pořizovací náklady, nižší spotřeba energie a jsou vhodné i pro vysoké teploty plynu.

Nevýhodou těchto odlučovačů je

nízká odlučivost jemných frakcí. Samotně použité splňují tyto odlučovače jen výjimečně požadavky na emisní limity, a proto se většinou používají jako předodlučovače k odloučení hrubších frakcí.

Mechanické odlučovače mokré

Byly vyvinuty ve snaze o zlepšení odlučivosti jemných prachů a o zlepšení funkční spolehlivosti při odlučování vlhkých a lepivých prachů.

Mezi kladné charakteristické znaky mokrých odlučovačů patří tyto vlastnosti:

 • v porovnání se suchými mechanickými odlučovači se dosahuje vyšších odlučivostí pro jemné částice
 • jsou vhodné i pro lepivé částice
 • současně s tuhými částicemi lze částečně zachycovat i plynné znečišťující látky
 • mohou se používat i pro vysoké koncentrace částic
 • kondenzace nenarušuje odlučovací proces, ale spíše jej v oblasti jemných částic zlepšuje
 • jsou vhodné i pro odlučování výbušných prachů, neboť se minimalizuje vznik nebezpečných koncentrací
 • v porovnání s průmyslovými filtry i elektrickými odlučovači jsou výhodnější měrné ukazatele obestavěného prostoru
 • v okolí odlučovačů se dosahuje nízká povrchová prašnost.

Mezi nevýhody mokrých odlučovačů patří:

 • spotřeba vody na odpar, která může být limitujícím faktorem při odlučování plynů o vyšší teplotě
 • potřeba vodního hospodářství
 • nebezpečí koroze
 • nebezpečí zamrzání
 • vyšší tlaková ztráta u některých typů odlučovačů
 • nežádoucí ochlazení plynu před jeho vypouštěním do atmosféry
 • nevhodnost použití pro cementující prachy
 • vyšší náročnost na obsluhu a údržbu