Partneři

1.1.2018 – 31.12.2018 jsme vstoupili do dotačního programu, „Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách - 2. výzva“, RRC/11/2017. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem návratných finančních výpomocí je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Hlavním cílem je rozvinout schopnosti žáka v oboru 23-51-H/01 "Strojní mechanik" a 23-56-H/01 "Obráběč kovů" v oblasti montáže a servisu odprašovacích zařízení, údržby strojního zařízení. Implementovat praktické dovednosti s moderními technologiemi, které zkvalitňují ovzduší do budoucí prezentace své práce. Zásadním přínosem pro naší firmu bude připravit motivované žáky jako budoucího zaměstnance.

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-stazi-zaku-a-studentu-ve-firmach-_-2--vyzva-97222/

 

 

Tisková zpráva k „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách – 2. výzva“

RRC/11/2017

Publikováno: 7.1.2019            Autor: 001

            Hlavním cílem bylo rozvinout schopnosti žáka v oboru 23-51-H/01 "Strojní mechanik" a 23-56-H/01 "Obráběč kovů" v oblasti montáže a servisu odprašovacích zařízení, údržby strojního zařízení a implementovat praktické dovednosti s moderními technologiemi, které zkvalitňují ovzduší, do budoucí prezentace své práce. Pro tvorbu inovativních forem výuky na oddělených pracovištích bylo potřeba zajistit 2 mentory, kteří vykonávali odborný dohled 3 žáků. Odborná praxe probíhala na provozním pracovišti pod vedením mentorů, kteří následně každému studentovi přidělili dalšího zkušeného zaměstnance v daném oboru.

            Praxe byla a stále je cílená na rozvoj schopností žáka, k jeho zdokonalování, a tím utvářet jeho ucelený pohled na životní prostředí. Žáci získali a získávají praktické dovednosti v oblasti odlučování popílku, odprašování, pneudopravy, klimatizace. Byli seznámeni se zařízeními pro odsun odloučeného prachu nebo popílku včetně pneudopravy pomocí stlačeného vzduchu. Rozsah vykonané práce je v souladu s učebními osnovami daného učebního oboru a s předpisy pro zaměstnávání mladistvých.

            Při nástupu na nové pracoviště bylo provedeno proškolení žáka o předpisech vztahujících se k bezpečné práci a ochraně zdraví při práci, jakož i o předpisech protipožární prevence, a to před započetím výkonu práce. Zásadním přínosem bylo a je pro naší firmu připravit motivované žáky pro budoucí zaměstnání v oblasti montáže, údržby a servisu vzduchotechnických zařízení.

            S žáky stále probíhá odborná praxe v rámci školy.

            Plánovaný cíl projektu byl naplněn.